برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

مرکز آموزشی درمانی الزهراAlzahra Hospital

فهرست اصلی

برنامه استراتژیک مرکز

رسالت مرکز(mission):
ارتقاء توانمندیها ومهارتهای عملی کارآموزان،کارورزان ودستیاران رشته پزشکی با آموزش مهارتهای بالینی و ارتباطی و ایجاد شبیه سازی واقعی یک محیط بالینی وارتقاء کیفیت مراقبت از بیماران از طریق:
            ایجاد محیطی ایمن برای تدریس وفراگیری مهارتهای بالینی از طریق برگزاری دوره ها وکارگاههای آموزشی با استفاده           از وسایل کمک آموزشی، رایانه، مولاژ ومانکن های آموزشی و  CD وRole Playing
            نوآوری در زمینه ارائه روشهای تدریس مهارتهای بالینی وارتباطی
            ایجاد بستری مناسب برای پژوهش های آموزشی وارزیابی روشهای گوناگون آموزشی
            ایجاد بستری مناسب جهت خود آموزی با استفاده از جزوات آموزشی،مولاژها،ویدئوورایانه
            تولید مواد کمک آموزشی از قبیل اسلاید،عکس،فیلم ونرم افزارهای آموزشی
            ارتقاء شیوه های ارزشیابی بالینی و آزمونهای OSCE

 

  دورنما (vision):
 
ما میخواهیم در ظرف ده سال آینده یکی از برجسته ترین وارزنده ترین مراکز آموزش مهارتهای بالینی دررشته زنان وزایمان در سطح کشور باشیم. ماامید داریم با تربیت پزشکانی متبحردر حیطه مهارتهای بالینی وارتباطی به استانداردهای ارتقاء کیفیت WFME
دسترسی یافته وبه اعتبار بین المللی در بین  دانشگاههای سراسر دنیا دست یابیم.